Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs organizowany jest przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwanej dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cypryjskiej 72, 02-761 w Warszawie, (zwanej dalej: „Zleceniodawcą”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
SZCZEGÓŁY KONKURSU
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni równocześnie następujące warunki
  1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. wypełni zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu
  3. posiada aplikację mobilną banku, który udostępnia usługę Przelew na telefon BLIK. Na dzień publikacji konkursu są to następujące banki: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. Uczestnik Konkursu powinien również zarejestrować swój numer telefonu w usłudze Przelew na telefon BLIK, w aplikacji bankowej.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej: https://blik.gry-online.pl/, stworzonej przez Organizatora.
 3. Konkurs rozpoczyna się 24.06.2021 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 05.07.2021 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia konkursowego do zadania konkursowego „Gdyby miała miejsce apokalipsa Zombie, który z redaktorów TVGRY by przeżył i dlaczego?” Zgłoszenie konkursowe musi być pracą tekstową.
 5. Zgłoszenie pracy tekstowej powinno spełniać następujące warunki:
  1. praca powinna być podpisana ksywką GRY-Online Uczestnika;
  2. plik zawierający zgłoszenie, zapisane w formacie .doc, .docx lub .txt musi zostać umieszczony jako załącznik do wiadomości mailowej i przesłany na adres [email protected].
  3. uczestnik konkursu ma możliwość dodania elementu opcjonalnego do swojej pracy tekstowej w postaci zrzutów ekranu, grafik lub zdjęć. Elementy opcjonalne należy umieścić bezpośrednio w pracy lub załącznikach do zgłoszenia mailowego
  4. zgłoszenie mailowe (wraz z elementami opcjonalnymi) nie może przekraczać 5 MB.
 6. W konkursie niedozwolone jest wystawienie prezentowanych już wcześniej prac tekstowych. Zgłoszenie musi zostać wykonane na potrzeby konkursu.
 7. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punktach 7, 8, 9 i 10 zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. Brak obecności elementów opcjonalnych nie wypływa na rozpatrywanie pracy przez Komisję konkursową.
 8. Uczestnik zachowuje prawo do publikacji pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest itd. oraz blogach.
ZGŁOSZENIE
 1. Zgłoszenie mailowe przesłane na adres [email protected] musi zawierać:
  1. tytuł maila „Konkurs BLIK – Noc żywych przelewów”;
  2. do maila powinna być dołączona praca konkursowa zgodna z wymaganiami Regulaminu;
  3. plik z pracą konkursową załączony do wiadomości mailowej należy podpisać swoją ksywką z GRY-OnLine.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”). Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.
 2. Nagrody konkursowe będą przekazywane za pomocą szybkich Przelewów na telefon BLIK. Aby otrzymać nagrodę, należy na swoim koncie gry-online uzupełnić numer telefonu powiązany z aplikacją bankową udostępniającą usługę Przelew na telefon BLIK. Do otrzymania nagrody konieczne jest zarejestrowanie numeru telefonu w usłudze Przelew na telefon BLIK. Lista banków, w których usługa jest dostępna: https://blik.com/jak-korzystac-z-blika#przelew-na-telefon
 3. Każdy Użytkownik GRY-OnLine.pl ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę tekstową.
 4. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 7, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 8, 9 i 10, a ponadto:
  1. nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych;
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy;
  3. nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
 5. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
  1. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
  2. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
  3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
  4. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.
 6. W momencie wysłania zgłoszenia, Zgłaszający jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w całości lub fragmentach przez Organizatora.
 7. W wypadku naruszenia praw autorskich, bądź majątkowych Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 8. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  1. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
  2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
 1. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  3. wprowadzanie do obrotu;
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
  6. publiczne wykonywanie;
  7. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
  8. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
  9. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
  10. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
  11. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
  12. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.
NAGRODA
 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Dla autorów 10 najlepszych prac tekstowych:
   • 200 zł przekazane za pomocą szybkiego Przelewu na telefon BLIK
  2. Dla autorów 10 wyróżnionych prac tekstowych:
   • 50 zł przekazane za pomocą szybkiego Przelewu na telefon BLIK
 2. Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju.
 3. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD
 1. Sponsorem nagród jest firma Polski Standard Płatności Sp. z o.o.
 2. Wydanie nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Przelewu na telefon BLIK, wykorzystując numery telefonów laureatów udostępnione na ich kontach gry-online, powiązane z aplikacjami rachunków bankowych prowadzonych w Polsce.
 3. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
 4. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 1 (dnia) roboczego od zakończenia okresu zgłaszania prac konkursowych – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z pracą konkursową. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody (w szczególności poprawności numeru telefonu, niezbędnego do przekazania nagrody za pośrednictwem szybkiego Przelewu na telefon BLIK). Dane niezbędne do wydania nagrody i stworzenia dokumentacji konkursowej, przetwarzane w konkursie:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzców w celu przekazania nagrody;
 5. W przypadku, gdy Zwycięzca nie potwierdzi Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:
  1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
  2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
 6. Oficjalne ogłoszenie Zwycięzców i wydanie nagród zwycięzcom oraz wyróżnionym nastąpi podczas transmisji live na kanale Youtube TVGRYplus maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych i przekazania przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania.
 7. W przypadku wygranej warunkiem otrzymania Nagrody jest:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
  2. poprawne wypełnienie danych adresowych i numeru telefonu powiązanego z aplikacją bankową obsługującą szybkie Przelewy na telefon BLIK. Dane należy uzupełnić w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”);
  3. poprawne zarejestrowanie numeru telefonu w usłudze Przelew na telefon BLIK.
 8. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 2. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
  1. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, adres, numer telefonu w celach rozliczenia i dokumentacji).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.
 4. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs BLIK”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., Polski Standard Płatności Sp. z o.o., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 7. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://blik.gry-online.pl/ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 40. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.
 9. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 10. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.